Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1384, Number 21 (2005-5)


تقویم آموزشی سال1384
| [PDF-FA] | [XML] |

رخداد
| [PDF-FA] | [XML] |

کاهش گازهای گلخانه ای, ضرورت قرن 21
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دستگاه دارسی لاگ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه انواع سیستم های حفاری و استخراج از دریای خزر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رودیست ها و اهمیت آن در اکتشاف نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حفظ شدن, تجزیه و تخریب نفت در مخازن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی توزیع تخلخل, اشباع آب و ستون هیدروکربنی در مخزن بنگستان میدان نفتی کیلورکریم (قسمت پایانی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روشی برای تخمین عامل پوسته ای روانروی در چاه های نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی عملیات حفاری چاه های جهت دار (قسمت پایانی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش های مختلف لرزه نگاری (قسمت دوم)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مواد کاربرد نمودارهای پرتوگاما
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

در کجا ایستاده ایم؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

پروژه مشترک ارزیابی کمی ریسک در مجتمع صنعتی شماره 3 گچساران
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles