Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1384, Number 20 (2005-4)


"آشنایی با نحوه عملکرد سیستم های اندازه گیری نفت خام, فراورده های نفتی و گاز مایع به روش ایستا و پویا"
| [PDF-FA] | [XML] |

رخداد
| [PDF-FA] | [XML] |

لزوم به کارگیری و اجرای مدیریت پسماندهای صنعتی و شیمیایی در شرکت ملی نفت ایران (شرکت فرعی و تحت پوشش)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

راهکاری برای کاهش عدم اطمینان در حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی توان نفتی عراق
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حفاری افقی؛ توسعه میدان, افزایش تولید و کاهش هزینه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی توزیع تخلخل, اشباع آب و ستون هیدروکربنی در مخزن بنگستان میدان نفتی کیلورکریم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تغییرات تراوایی نسبی سیستم گاز میعانات در حین تولید در شرایط اطراف چاه (قسمت پایانی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی عملیات حفاری چاه های جهت دار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش های مختلف لرزه نگاری (قسمت اول)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چینه شناسی ناحیه ای کمربند چین خورده روانده زاگرس و تکامل پیشانی حوضه آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سالروز ملی شدن صنعت نفت در 29 اسفند 1329
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles