Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1393, Number 115 (2014-9)


مطالعه سیلاب زنی نانوذرات و سورفکتانت در ازدیاد برداشت نفت توسط میکرومدل پنج نقطه ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آنالیز غربالگری روش‌های مختلف ازدیاد برداشت نفت با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی برای تعدادی از مخازن جنوب‌غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی بازیافت گاز از رسوبات متخلخل حاوی هیدارت گاز طبیعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثرات دبی تزریق گاز، عمق تکمیل چاه‌های تزریقی، موقعیت و طول چاه افقی تولیدی بر فرآیند GAGD در مخازن شکافدار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه‌سازی مسیر چاه‌های جهت‌دار با استفاده از الگوریتم زنبور عسل مصنوعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل‌سازی چینه‌ای با استفاده از نرم‌افزار DionisosFlow
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد وارون‌سازی فیزیک‌سنگی در بررسی کمی هیدرات‌های گازی دریای عمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازنگری چینه‌‌شناسی زاگرس- سازند جهرم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

قراردادهای گاز: تکنیک‌های مذاکره و شروط مربوط به قیمت گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش نوآوری‌های راهبردی در مدیریت تکنولوژی حوزه بالادستی نفت و گاز؛ مطالعه موردی، عربستان سعودی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

وضعیت جهانی تولید نفت خام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی زیست محیطی, اجتماعی و فرهنگی در پروژه های نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رویکرد استراتژیک به مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت منابع انسانی در صنعت نفت ایران
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles