Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1383, Number 14 (2004-9)


کاهش زمان و هزینه های حفاری
| [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد دانه های سرامیکی در چاه های نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آخربن وضعیت اکتشاف و تولید نفت و گاز در مناطق مختلف جهان
| [PDF-FA] | [XML] |

رخداد
| [PDF-FA] | [XML] |

پروتکل کیوتو؛ فرصت یا معضل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

صنعت بالادستی در نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد دستگاه های MQG در اندازه گیری فشار و دمای چاه ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی بهتر رفتارP-V-T مواد خالص به کمک مدل تصحیح شده SAFT
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ترشوندگی سنگ مخزن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رژیم های جریانی در مخازن گاز- میعانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه ژئوفیزیکی نشر گازها با استفاده از روش های بیناب نمایی نوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ژئوشیمی مخزن: پل ارتباطی بین زمین شناسی مخزن و مهندسی مخزن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تغییرات ایزوتوپ استرانسیوم در آب دریاهای ژوراسیک و کرتاسه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دیدگاه میادین مشترک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فن آوری های مورد استفاده در توسعه مجدد میدان درود
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles