Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1391, Number 90 (2012-4)


نهشته‌های توفانی و کاربرد آنها در جدایش دسته‌های رخساره‌ای سکانس‌های رسوبی کربناته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رخساره‌ها و تفسیر محیط رسوبی سازند ایلام در یکی از میادین ناحیه دشت آبادان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آنالیز رفتار فشاری کشتن یک چاه در حال حفاری به روش روانکاری1 در یکی از مخازن نفتی جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پارامترهای موثر در ارتعاشات محوری رشته درون‌چاهی جهت بهینه‌سازی حفاری چاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر پارامترهای سیال مخزن گاز میعانی بر ضریب پوسته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

افزایش تولید با بکارگیری روش‌های پیشرفته بهینه سازی سیستم فرازآوری مصنوعی با گاز در میادین فراساحلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شیوه‌های پیشنهادی مناسب برای خصوصی‌سازی شرکت‌های حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربــرد تجهــیزات انــدازه‌گیــری در بهبــود عــملـیات حفـاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روند مخارج چاه‌های حفر شده در ایالات متحده آمریکا طی دوره 1960 تا 2008
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی، تبیین و ارزیابی مدل سازمان یادگیرنده در شرکت مهندسی و توسعه نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

لزوم بازنگری در نحوه‌ی مدیریت پروژه‌های توسعه‌ی میادین مشترک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ملاحظات و راهبردهای کلیدی عراق در واگذاری بلوک های اکتشافی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی بر روند تعاملات دو کشور ایران و عراق در بهره‌برداری از منابع مشترک مرزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت تولید از مخازن مشترک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت استراتژیک و یکپارچه برداشت از مخازن مشترک نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

صیانت از میادین مشترک نفت و گاز ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرصتِ فرصت آفرینی از میادین مشترک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles