Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1382, Number 8 (2004-2)


رخدادهای علمی, آموزشی
| [PDF-FA] | [XML] |

حفاظت از تاسیسات نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازرسی فنی و میدانی سامانه های پایش خوردگی در تاسیسات نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تزریق دی اکسیدکربن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تولید از مخزن و مکانیزم های تولید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تزریق گاز ازت(نیتروژن) برای ازدیاد بردشت از مخازن نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد دانش مکانیک سنگ در حفرچاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آشنایی با سیال حفاری پلیمری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تلفیق پارامترهای حاکم بر کیفیت مخزنی سازند آسماری میدان درود در خلیج فارس با استفاده از سیستم های اطلاعاتی مکانی(GIS)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

به بهانه توسعه میدان نفتی آزادگان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی پتروفیزیکی مخزن هیدروکربوری با استفاده از داده های چاه نگاری و تکنیک شبکه عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles