Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1382, Number 6 (2003-11)


ساخت مخازن استوانه ای گاز مایع برای اولین بار در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ALSOCUP فرآورده ای برای زدودن روانه های نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

افزایش بهره روی از مخازن شکافدار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

میدان منصوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاهش نشر آلاینده های زیست محیطی در کشتی ها(تئوری, روش و نتایج)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اندازه گیری پراکندگی تخلخل در مخازن کربناته با استفاده از(Low Field NMR)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تزریق دی اکسید کربن co2(یخش دوم)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربردهای حفاری به روش فروتعادلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی روش های ازدیادبرداشت برای بازیافت نفت سنگین در مخازن شکاف دار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مکانیزم رانش با تزریق گاز سبک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی حفاری کمترین هزینه حداقل زمان در حفرچاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رخساره ها و نهشته های طوفانی و محیط های رسوبی پاره سازند میلا در بلندای زاگرس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت پالئوکولوژی گونه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعات پتروگرافی و پتروفیزیکی مخزن میشریف در میدان سیری D‏
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران برگزار شد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles