Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1382, Number 5 (2003-8)


اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل برنامه بیست و پنج ساله توسعه بهینه عرضه انرژی در کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی اثرات EIA زیست محیطی پروژه ها
| [PDF-FA] | [XML] |

تزریق دی اکسید کربن(یخش اول)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فلویید اینکلوژن و کاربرد آن در اکتشاف و تولید نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مهار آب در چاه های گازده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناخت کانی های رسی سازند کژدمی(ماسه های بورگان) و تاثیر آنها بر سنگ مخزن در خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

محاسبه زمان مانده یابی بهینه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کوتاه از محیط زیست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدریریت تعمیرات خوردگی با استفاده از نتایج توپک رانی هوشمند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحریک چاه توسط روش اسیدزنی ماتریکس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی یک ابزار ریاضی جدید برای مفسران مقاطع لرزه ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

در قرن جدید اکتشاف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش های صیانت
| [PDF-FA] | [XML] |

سخنی با خوانندگان
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles