Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1382, Number 4 (2003-8)


معرفی کتاب
| [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

فضایی برای پیشرفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چینه شناسی شیمیایی کوارتز زیرین(Basal Quartz) کرتاسه پایینی در حوضه آلبرتا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

خصوصیات مخازن کربناته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اصول مطالعات و بررسی های فنی و اقتصادی در پروژه های اکتشافی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

منابع تامین و ذخایر گاز طبیعی کشورهای اروپایی(قسمت دوم)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

cng و هیدرات راهکارهای مناسب و ارزان برای انتقال گاز طبیعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ایمنی بهداشت و محیط زیست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دیدگاه های مدل سازی استوکاستیک(ناقاطع) در سرشت نمایی سه بعدی مخازن هیدروکربوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انسداد چاه ها توسط مایعات گازی در مخازن گاز میعانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ازدیادبرداشت در ایران و سایر کشورهای عضو اوپک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی توانایی نرم افزارهای مخزنی در مطالعه ای جامع از یک میدان مشترک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles