Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1382, Number 2 (2003-5)


رخدادهای علمی و آموزشی
| [PDF-FA] | [XML] |

تعیین خط مشی ایمنی برای صنعت نفت در سطح جهانی
| [PDF-FA] | [XML] |

خطوط لوله
| [PDF-FA] | [XML] |

تولید
| [PDF-FA] | [XML] |

تعیین میزان بازیافت قطران (مایعات گازی) از مخازن گاز میعانی غنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انجام مطالعه امکان سنجی اولیه برای تقویت توان تولید نفت سازند آسماری میدان مارون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انرژی جهان فراتر از سال 2050
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درخواست تجهیز دکل های حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اکتشاف نفت و گاز توسط روش دماسنجی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگرشی نوین در طراحی سرمایه گذاری کلان در صنایع بالادستی نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles