Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1393, Number 111 (2014-5)


تعیین ویژگی های فنی یکی از مخازن نفتی جنوب باختری ایران با استفاده از تحلیل نتایج چاه آزمایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی فرازآوری طبیعی با گاز با ترکیب شبیه سازی مخزن و الگوریتم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه آزمایشگاهی تغییر تراوایی نسبی در تزریق دی اکسید کربن به همراه تصحیح مدل کوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اکتشاف تراوشات هیدروکربوری با استفاده از روش های آشکارسازی هدف در تصاویر فراطیفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رفتار طیفی توابع مد ذاتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و ایجادرابطه بین پارامترهای حفاری با کف بر نرخ نفوذ مته با استفاده از طراحی سطح پاسخ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد شبکه عصبی و تکنیک طراحی آزمایش ها در بررسی عملکرد تزریق غیرامتزاجی نیتروژن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازنگری چینه شناسی زاگرس: سازندهای گچساران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی زمینه های کاربرد فناوری نانو در صنایع بالادستی نفت و گاز ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گاز متان زغال سنگ - از تشکیل تا تولید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی چاه های چندشاخه ای و MRC
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تطبیقی اعتبار شرط قبض - یا - تأدیه در قراردادهای طویل المدت تأمین کالا و انرژی در پرتو حقوق انگلیس و ایران (با نگاه ویژه به قراردادهای خرید و فروش گاز)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی و مقایسه کمپرسورهای فعال در صنعت نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت و استانداردسازی اخذ داده ها از چاه های نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نمایشگاه بین المللی نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی, توانمندی های داخلی, فرصت های سرمایه گذاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles