Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1393, Number 110 (2014-4)


نقش و اهمیت مطالعه آب سازند در اکتشاف، توسعه و تولید از مخازن هیدروکربوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ژئوشیمی؛ شکل گیری و خصوصیات قیرهای طبیعی در منطقه شک میدان- کلیدوند (شمال غرب گیلانغرب)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنزی سازند آسماری در برش چینه شناسی تنگ بَن (شمال غرب بهبهان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر انواع گل حفاری بر نرخ تولید و شاخص بهره دهی چاه ها در میدان نفتی منصوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل سازی انواع شکستگی ها در سازند ایلام با استفاده از نگارهای تصویری و داده های آزمایش چاه در یکی از مخازن هیدروکربنی جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جریان فوم در محیط متخلخل؛ بررسی تزریق هم زمان گاز و ماده فعال سطحی و اثر آنها بر بازیافت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه روش عددی تطابق تاریخچه و روش تحلیلی JBN برای تخمین خواص ویژه سنگ مخزن در آزمایش سیلابزنی در حالت ناپایا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی و ارزیابی فنی و اقتصادی سناریوهای بهینه سازی تولید در یکی از میادین نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازنگری چینه شناسی زاگرس: سازندهای آغازجاری و میشان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از ابزار اینرکت جهت پیشگیری از تشکیل رسوب در چاه های نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حذف آلاینده های نفتی با استفاده از میکروارگانیسم ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گوگرد عنصری و مشکلات ناشی از تولید گاز ترش (از مخزن تا محل مصرف گاز)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش میادین فوق عظیم نفتی در عرضه آتی نفت جهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

وضعیت مخازن مشترک نفت و گاز ایران از منظر حقوق بین الملل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شرکت ملی نفت ایران در خط مقدم توسعه و مدیریت جهادی کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles