Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1392, Number 109 (2014-3)


ویژگی های ژئوشیمیایی و فیزیکی بیتومن ها در منطقه سپید دشت(استان لرستان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین سرعت حفاری با سیال کف با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی رگرسیون عمومی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین مدل پراکندگی رخساره های مخازن کربناته به روش وارون سازی بیزین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روش های تعیین شکستگی سنگ مخزن به کمک نمودارهای پتروفیزیکی و تصویری (FMS) در یکی از میادین کپه داغ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی امتزاجی بودن فرآیند تزریق گاز از طریق تعیین حداقل فشار امتزاجی در یکی از میادین فراساحلی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه شبیه سازی ازدیاد برداشت ناشی از تزریق گازهای احتراق در مقایسه با بازگردانی و سایر روش های تزریق گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد مدل‏ های رگرسیون چندجمله‎ای و شبکه‏ های عصبی مصنوعی در آنالیز ریسک فرآیند سیلابزنی بخار آب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازنگری چینه شناسی زاگرس: سازند بختیاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت خوردگی ناشی از گاز سولفید هیدروژن در صنایع نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی در گنبدهای نمکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر ایجاد یک نظام پشتیبان تصمیم (DSS) (مطالعه موردی: شرکت نفت فلات قاره ایران، واحد مهندسی ساختمان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت اندازه گیری احجام و اوزان مواد هیدروکربنی در شرکت ملی نفت ایران؛ وضعیت موجود و چشم انداز آتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی انواع ساز و کارهای تأمین مالی پروژه های صنعت انرژی (با تأکید بر مشکلات ساختاری قراردادهای EPCF)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نظرات خبرگان و صاحب نظران صنعت نفت در خصوص بازنگری در قراردادهای نفتی
| [PDF-FA] | [XML] |

خودباوری و تحول صنعت نفت در سایه شکوه و عظمت انقلاب اسلامی
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles