Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1392, Number 105 (2013-10)


مطالعه شبیه سازی سیلاب زنی پلیمری در مقیاس آزمایشگاهی با استفاد ه از شبیه ساز UTCHEM
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل کنترل‌کنند ه کیفیت مخزنی سازند  د الان بالایی د ر یکی از میاد ین ناحیه فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روش‌های تخمین فشار منفذی و تخمین فشار منفذی مید ان سفید  زاخور با استفاد ه از د اد ه‌های لرزه‌نگاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مد ل‌سازی فرآیند  فیلتراسیون گل حفاری د ر چاه با د ر نظر گرفتن تراکم‌پذیری کیک گل1 و مهاجرت ذرات‌ریز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت آماد ه‌سازی چاه د ر نمونه‌گیری از یک مخزن گاز میعانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تلفیق مطالعات پتروگرافی و پتروفیزیکی د ر ارزیابی کیفیت مخزن گروه خامی بالایی(د اریان،گد وان،فهلیان) د ر چاه‌های ماهشهر1 و هند یجان6
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رسوب آسفالتین د ر مخزن بنگستان مید ان نفتی مارون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز‌طبیعی، ضرورت یا انتخاب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

محاسبه مقد ار نشر گاز متان د ر اثر سوزاند ن گازهای سر‌چاهی د ر فلر (مطالعه مورد ی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سیالات پنوماتیکی – حفاری با فوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ازد یاد  برد اشت از مخازن نفت سنگین با کاربرد   امواج فراصوت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارش:کلیات و مبانی آسفالتین:از ساختار تا مدل ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles