Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1387, Number 52 (2008-12)


مبانی تئوری توسعه منحنی های کاهش تولید در تحلیل داده های میدانی یک چاه
| [PDF-FA] | [XML] |

مقدمه ای بر شکافت سازند با گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

کامپوزیت ها و حل مشکل خوردگی
| [PDF-FA] | [XML] |

لرزه نگاری سه بعدی به روش OBCدر بخش کم عمق دریایی
| [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از پرتوی گامای اورانیوم در مطالعه سنگ منشاء
| [PDF-FA] | [XML] |

کاهش ریسک در عملیات اکتشاف
| [PDF-FA] | [XML] |

حفاری افقی با طول زیاد( Extended Reach Drilling)
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مکانیزم های تولید در مخازن شکافدار طبیعی با نگاه ویژه به مخازن ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

میادین سه گانه:شوروم, کوه ریگ و دودرو
| [PDF-FA] | [XML] |

جمع آوری و تزریق گازهای اسیدی(CO2,H2S) در سازندهای زمین شناسی با هدف حفاظت از محیط زیست
| [PDF-FA] | [XML] |

طرح ها و پروژه های توسعه ای بخش بالادستی
| [PDF-FA] | [XML] |

آشنایی با یک پروژه پژوهشی
| [PDF-FA] | [XML] |

اولین دیدار رویاروی شورای سردبیری ماهنامه اکتشاف و تولید با زیر مجموعه های بالادستی شرکت ملی نفت ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

خصوصی سازی در صنعت نفت؛ نگاه کلان به زنجیره فعالیت های بالادستی با رویکرد به اصل 44 قانون اساسی
| [PDF-FA] | [XML] |

راهکارهای تقویت خلاقیت
| [PDF-FA] | [XML] |

توسعه و نفت
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles