Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1392, Number 103 (2013-8)


ارزیابی خواص مخزنی سازند فهلیان در میادین واقع در دشت آبادان (دارخوین و جفیر)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه نفت مخزن آزادگان در میدان نفتی آزادگان با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انتخاب متغیرهای تأثیرگذار در شبیه‌سازی مخزن برای پروکسی‌‌مدل به روشی نوین با استفاده از آنالیز واریانس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انتخاب سناریوی بهینه کاهش نرخ تزریق گرما در مخازن نفت‌‌سنگین در فرآیند سیلاب‌‌زنی با بخار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میدانی اثر گل حفاری گلایکولی بر کمیت‌‌های مخزنی در میدان نفتی اهواز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امکان‌سنجی کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن نیروگاه رامین با تزریق این گاز به میدان رامشیر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عوامل مؤثر بر مهاجرت سیال و تولید بهینه از میادین مشترک به‌‌همراه تخمین میزان گاز مهاجرت کرده در میدان پارس‌‌جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد نمودارهای چاه پیمایی در مدل‌سازی فشار شکست یک مخزن کربناته در جنوب‌‌غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه و بررسی نقش پلیمرهای طبیعی، اصلاح‌‌شده و مصنوعی در گل حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت گازهای مشعل1 در صنایع نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انقلاب منابع نفتی نامتعارف و تغییر الگوی ژئوپلتیک نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل راهبردهای شرکت‌‌های بین‌‌المللی نفتی در بازار نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مصاحبه اختصاصی با دکتر محمد قویدل سیوکی‌زاده؛
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اولویت های راهبردی کوتاه مدت شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles