Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1389, Number 72 (2010-10)


بهینه سازی تکمیل چاه های افقی برای جلوگیری از مخروط شدن آب و گاز در مخازن هیدروکربوری
| [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت پسماند عملیات حفاری در میادین نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

روابط تجربی جدید برای کاهنده های جریان سرچاهی چاه های تولیدی نفت و گاز میعانی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مقایسه ای حداقل فشار امتزاجی محاسبه شده به روش های مختلف
| [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی پارامترهای مکانیک سنگ در مخازن هیدروکربوری با استفاده از روش های مختلف هوش مصنوعی
| [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی و بررسی پارامترهای موثر بر پدیده مخروطی شدن آب در یکی از مخازن نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استراتژی تکنولوژی شرکت های نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انواع روش های تکمیل چاه قسمت اول-مروری بر روش های تکمیلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تلاش امارات در راستای کم رنگ نمودن نقش تنگه هرمز در مبادلات جهانی نفت خام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

به کارگیری پارادیم های نوین در صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عملکرد شرکت BPدر حادثه خلیج مکزیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اکتشاف منابع هیدروکربوری, پشتوانه اساسی تولید نفت و گاز کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرصتی برای ظهور توانمندی های صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles