Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1389, Number 73 (2010-11)


ارزیابی پتروفیزیکی و زون بندی سازندهای کنگان و دالان در چاه اکتشافی بندوبست1- با استفاده از نگارهای چاه پیمایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر اختلاط گاز سبک با گاز همراه(غنی) در کاهش تجمع مایع درون خطوط لوله انتقال و جلوگیری از سوزاندن گاز همراه در میادین تولیدی نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد تست های ردیاب در بهبود شناخت مخزن -مورد کاوی یکی از میادین فراساحلی کشور-
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی و بهینه سازی فرآیند تزریق دی اکسیدکربن به منظور از دیاد برداشت گاز در یکی از مخازن گازی جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدلی برای بررسی حراز کار مته های Drag Bits
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی دیانژ و خصوصیات مخزنی سازند آسماری در میدان گازی کشوری جنوبی(شمال غرب بندرعباس)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

انواع روش های تکمیل چاه قسمت دوم و پایانی-رشته های تکمیلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آشنایی با فرآیند داوری و بازبینی مقالات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل پروژه موفقیت آمیز تزریق امتزاجی گاز در الجزایر و بهره گیری از اصول آن در پروژه های مشابه در میادین نفتی کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت امنیت انرژی در راستای اصلاح الگوی مصرف نفت و گاز در کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی کوتاه به چالش ها و اولویت های حوزه بالادستی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

افزایش ذخایر نفت خام عراق و بروز برخی الهامات در این باره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دیپلماسی انرژی و تجارت فرآورده های نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تفکر بسیجی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles