Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1392, Number 108 (2014-1)


تهیه نقشه زمین‌‌شناسی شکستگی‌ها و خط‌‌واره‌ها از تصاویر چند طیفی و تصاویر رادار روزنه ترکیبی SAR (مطالعه موردی تصویر منطقه کلات نادری)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی کارایی شبکه عصبی در پیش‌‌بینی الکتروفاسیس‌‌های مدل SOM ،AHC و MRGC
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل‌سازی رفتار ژئومکانیکی ناپیوستگی‌های موجود در پوش‌سنگ مخازن نفتی طی فرآیند تزریق گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

به‌کارگیری روش شبکه‌های عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی دبی تزریق بهینه‌گاز در سیستم‌های فرازآوری با گاز به‌صورت پیوسته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی درصد اشباع آب سازند با استفاده از داده های پتروفیزیکی با تمرکز روی گوناگونی خبره ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین محدوده محتمل ضریب بازیافت برای تزریق امتزاجی دی‌اکسیدکربن در محیط شکافدار با استفاده از روش طراحی آزمایش‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی سیلاب‌زنی محیط‌های متخلخل نفتی با نانوامولسیون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرآیند نفتی
| [PDF-FA] | [XML] |

حقوق و تعهدات پیمانکار در قرارداد کلید در دست در صنعت حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آلودگی گودال ها در صنایع نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اعتبارات اسنادی، ساز و کار و محدودیت‌های آن در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استراتژی توسعه ذخیره‌سازی گاز طبیعی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز طبیعی در مخازن هیدروکربنی تخلیه‌شده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پژوهش، توسعه فناوری و تجاری‌سازی در صنعت نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مصاحبه اختصاصی ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز با مهندس عالمی؛راهکارهای توسعه مطلوب صنعت حفاری در کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش‌ها و راهکارهای پیشبرد پروژه‌های ذخیره‌سازی گاز طبیعی در کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

لزوم بازنگری در فرآیند واگذاری شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles