Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1392, Number 101 (2013-6)


شروع برخاستگی زمین ساختی کوه های طالش در الیگوسن آغازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عوامل کنترل کننده هندسه تاقدیس ها در بلندای گاوبندی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل کاربردی برای محاسبه سگدست1 چاه های جهت دار به کمک آنالیز اطلاعات حین حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر دما و نمک بر غلظت بحرانی مواد فعال سطحی با به کار گیری روش هدایت سنجی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امکان سنجی تزریق آب کربناته به مخازن نفتی جنوب کشور و انجام همزمان ازدیاد برداشت و ذخیره سازی گاز گلخانه ای دی اکسیدکربن در این مخازن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آنالیز بهبود آسیب چندگانه چاه با استفاده از لایه شکافی اسیدی1 در یکی از مخازن نفتی جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی و بهینه سازی سیستماتیک پارامترهای شبکه عصبی در پیش­ بینی تخلخل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرآیندهای نفتی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی استانداردهای مربوط به HSE و سازمانه ای ارائه دهنده آنها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثرات کاهش قطر داخلی شیرایمنی درون چاهی روی فشار تولیدی چاه های میدان گازی پارس جنوبی و امکان سنجی استفاده از شیرهای ایمنی وایرلاینی1
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

الگوریتم های بهینه سازی تخصیص گاز در فرازآوری مصنوعی با گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ایران حلقه اتصال آسیای میانه و هند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مصاحبه اختصاصی با مهندس حمیدرضا گلپایگانی شرکت ملی حفاری ایران؛ فعالیت ها, فرصت ها و چالش های پیش رو
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش مراسم گرامیداشت انتشار یکصدمین شماره ماهنامه اکتشاف و تولید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش کلیدی مستندسازی یافته های علمی محققان داخلی در پیشبرد اهداف صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles