Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1390, Number 80 (2011-7)


ارزیابی اقتصادی روش های مختلف فرازآوری مصنوعی در یکی از میادین نفتی جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری براصول تحلیل عملیات لایه شکافی هیدرولیکی و ارزیابی هندسه و ابعاد شکاف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

افزایش ضریب بازیافت نفت توسط بهینه سازی مکان چاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین منشاگاز فوران یافته از چاه آب ضایعاتی در شمال ارومیه با استفاده از آزمایش های ژئوشیمی گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین غیرمستقیم گسترش شکستگی ها در مخزن آسماری میدان نفتی مارون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تخمین تراوایی یک مخزن هیدروکربوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گذاری بر فوران چاه های نفت و گاز در ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

عملیات کنترل فوران و مهار چاه 24 نفت شهر
| [PDF-FA] | [XML] |

ده گام اساسی در مدیریت پسماند در فرآیندهای اکتشاف و تولید نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

سیمان خود-درمان؛ گامی در راستای کاهش مشکلات تعمیر چاه
| [PDF-FA] | [XML] |

روند گذشته و دورنمای آتی سرمایه گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز جهان
| [PDF-FA] | [XML] |

چشم انداز تجارت جهانی و منطقه ای گاز طبیعی در افق 2035و راهبردهای ایران برای توسعه تجارت گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت موثر بخش انرژی کشور با بکارگیری مدل های انرژی
| [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر مولفه های تاثیرگذار بر مدیریت منابع نفتی و امنیت انرژی
| [PDF-FA] | [XML] |

امنیت انرژی با رویکرد تنوع بخشی به سبد انرژی
| [PDF-FA] | [XML] |

روابط عمومی نفت, طلایه دار ارتباط دوسویه
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles