Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1390, Number 84 (2011-11)


مدل سازی زمین آماری حجم شیل و کاربرد آن در شناخت بهتر چینه نگاری مخزنی سازند آهکی ایلام
| [PDF-FA] | [XML] |

سنگ شناسی میکرو فاسیس ها و محیط رسوبی سازند کنگان در برش های کوه دنا و سورمه در کمربند چین خورده-رانده زاگرس
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی تاثیر دانه بندی ذرات در بهبود خواص سیمان چاه های نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی مخزن جهت توسعه میادین: مطالعه مورد میدانی
| [PDF-FA] | [XML] |

تخمین اولیه توان تولید میادین هیدروکربوری
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نحوه تفسیر نمودارهای چاه آزمایی در مخازنی با جریان و تولید همزمان آب و نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ذخایر هیدرات گاز طبیعی_منابع انرژی نامتعارف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اندازه گیری سطح مخازن ذخیره سازی با استفاده از امواج رادار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری کوتاه بر تاریخچه تولید نفت و نقش روش های ازدیاد برداشت در افزایش ضریب بازیافت نهایی نفت خام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ضریب افت تولید در میادین نفتی و گاری در حال افت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روند تغییرات هزینه تولید منابع هیدروکربوری در دهه گذشته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به کنگره جهانی نفت به بهانه اولین سال برگزاری آن در خاورمیانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

افزایش تولید در کوتاه مدت با به کارگیری روش های چاه محور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نشست هم اندیشی اعضای شورای سیست گذاری و هیات تحریریه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اولویت اصلی وزارت نفت افزایش تولید صیانتی نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

راهکارهای اصلی افزایش تولید و توسعه نفت و گاز چشم انداز روشن صنعت نفت ایران در طلیعه قرن پانزدهم شمسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles