Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1390, Number 82 (2011-9)


مدل سازی سیستم هیدروکربوری پالئوزوئیک زیرین در جنوب زاگرس و حوضه خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین زمان مناسب تعویض مته فرسوده با استفاده از داده های عملیاتی با هدف کاهش زمان حفاری
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه ضریب سیمان شدگی و تخلخل بدست آمده از آنالیز مغزه و مقایسه آن با روابط تجربی Shellو در یکی از مخازن دولومیتی جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از معادلات ابعادی برای پیش بینی نقطه شروع رسوب گذاری آسفالتین نفت خام در روند تغییر فشار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه آزمایشگاهی بررسی عوامل تاثیرگذار بر ترشوندگی اولیه سنگ های کربناته و تغییر ترشوندگی به منظور از دیادبرداشت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل پارامترهای موثر بر سیلاب زنی آب درمخازن نفتی با استفاده از شبیه سازی خطوط جریان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

علی رغم هشت سال جنگ, یک روز هم صادرات نفت قطع نشد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد روش های بهینه سازی در مهندسی نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معاهدات بین المللی در رابطه با جلوگیری از آلودگی محیط های دریایی در اثر فعالیت های فراساحلی اکتشاف و تولید نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

لرزه نگاری 4بعدی؛ تغییر در پارادیم سنتی مدیریت میادین هیدروکربوری
| [PDF-FA] | [XML] |

انقلاب فن آوری در تولید نفت خام محبوس در سنگ های رستی آمریکا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی وضعیت نفت و گاز منطقه کردستان عراق
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

الگوی مطلوب اداره و توسعه صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

سنگر نفت, پیشانی دفاع مقدس
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles