Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1390, Number 85 (2011-12)


جدایش تخلخل حفره ای با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جداسازی امواج بالارونده با استفاده از فیلترهای F-K- K-L و فضایی میانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی نحوه تکمیل چاه های یک میدان به منظور افزایش تولید با استفاده از نرم افزارPROSPER
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و مقایسه بازیافت نفت در فرآیند شبیه سازی تزریق گاز امتزاجی و غیر امتزاجی در یک مخزن شکافدار زیر اشباع
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی روش تزریق بخار همراه با ریزش ثقلی در یک مخزن نفت سنگین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی سیلابزنی پلیمری در یکی از مخازن نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مصاحبه با دکتر غلامرضا منوچهری : زوایای مختلف توسعه صنعت نفت ایران در حوزه بالادستی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارش چهارمین همایش HSE وزارت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از تکنولوژی لیزر برای انجام عملیات مشبک کاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر کاربردهای نانو فناوری در صنایع اکتشاف و تولید نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چشم انداز توسعه اقتصادی و استراتژی های جدید بخش نفت و گاز روسیه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش نفت در سرنوشت منطقه منا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

راهبردهای بخش بالادستی در مواجهه با مشکل کمبود نیروی انسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از فناوری نوین در کنترل مسیر حفاری چاه های افقی
| [PDF-FA] | [XML] |

سند ملی راهبرد انرژی کشور, نقشه راه صنعت نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مسیر دشوار توسعه صنعت نفت از شاهراه فناوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles