Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1390, Number 87 (2012-3)


توصیف ویژگی های پتروگرافی انواع دولومیت و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند سروک در میدان نفتی آزادگان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی واگرایی و قابلیت فروریزی لس های شمال غرب سرخس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل موثر در شوئیدگی رشته حفاری در چاه شماره 2 میدان پلنگان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آنالیز اطلاعات تولید جهت تعیین علل و کنترل تولید آب در چاه های یکی از میادین نفتی فلات قاره ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی رسوب آسفالتین با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی بر مبنای الگوریتم ازدحام ذرات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین فشار ته سازندی در حین عملیات حفاری توسط تخمین گر تطبیقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نقش انرژی در شکل گیری قلمروهای ژئواستراتژیک جهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از زیست فناوری در حفاری سازندهای شیلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر اصول حکمرانی خوب در صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی ریسک با استفاده از روش فهرست مقدماتی مخاطرات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی طراحی تاسیسات جمع آوری فراورش و انتقال نفت خام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت ریسک در پروژه های لرزه نگاری اکتشاف و توسعه صنعت نفت و گاز کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جمع آوری گازهای همراه سوزانده شده, صرفه جویی در مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست و ذخایر طبیعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ملی شدن بهار صنعت نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles