Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1392, Number 100 (2013-5)


تاریخچه رسوب گذاری سازنددالان درچاه های-AوB میدان پارس جنوبی بر مبنای رخساره های سنگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی ژئوشیمیایی سازندهای ایلام، لافان و سروک در یکی از میادین نفتی خلیج فارس بر اساس داده های حاصل از روش های پیرولیز راکایول و کروماتوگرافی گازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی عملکرد جریان داخلی در یکی از چاه های افقی نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه آزمایشگاهی فرآیند تزریق متناوب آب و مخلوط گاز هیدروکربوری- دی‏ اکسیدکربن دریکی از مخازن نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه شبیه سازی فرازآوری با گاز در دو چاه نفتی جریانی و غیرجریانی یکی از مخازن جنوب ایران و تخمین نرخ جریان تولیدی آنها بعد از گذشت ده سال به وسیله نرم افزار PIPESIM
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آثار فرآیند تزریق آب بر بازیافت مخازن گاز‏-میعانی دارای آبده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرآیندهای نفتی
| [PDF-FA] | [XML] |

سیستم های اندازه گیری جریان بر اساس اختلاف فشار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی مواد رادیواکتیو طبیعی در صنایع نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توسعه میادین مشترک مرزی و میادین مشترک با محدوده شهری، جزایر و خطوط ساحلی با استفاده از روش ها و فنآوری های نوین حفاری با نگرش پدافند غیرعامل1
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی طول عمر پمپ های الکتریکی شناور نصب شده در چاه های شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب؛
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پویایی های عوامل مؤثر بر سقف تولید1 نفت خام ایران با استفاده از رویکردی سیستمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مصاحبه اختصاصی اکتشاف و تولید با دکتر هرمز قلاوند؛ مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر تاریخچه و فعالیت‌های ماهنامه اکتشاف و تولید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت ارتقاء بهره‌وری در شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles