Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1392, Number 107 (2014-1)


روشی جدید برای بهبود تخمین کمیت‌‌های مخزن کربناته ناهمگن با استفاده از ترکیب کانی‌شناسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از نشانگرهای لرزه‌ای برای تخمین محتوای کربن آلی سنگ منشأ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ترکیب ویژه سیال حفاری جهت چاه‌های انحرافی با فشار و دمای بالا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل‌‌سازی عملیات فرازآوری با گاز با استفاده ازبرنامه‌ریزی ژنتیک برای پیش‌بینی نرخ تولید نفت یک چاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه پتروفیزیکی مخزن خامی یکی از میادین جنوب غربی‌ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌‌بینی نسبت گاز میعانی به‌‌ وسیله شبکه عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین لحظه‌‌ای خواص اساسی دینامیک مخزن در اطراف دهانه چاه‌‌های تزریقی آب با استفاده از داده‌‌های روزانه فشار و نرخ تزریق
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فراخوان ارسال مقالات تخصصی و سرفصل های ویژه در حوزه بالادستی صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

انواع گیر رشته لوله حفاری
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی کاربردهای فناوری نانو در بخش بالادستی صنعت نفت و ارائه راهکارهایی با هدف کاهش مشکلات اساسی و نیازهای کوتاه مدت ایران در این بخش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه ایران در مدیریت کربن در مقایسه با کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و ارزیابی پتانسیل‌های موجود برای ازدیادبرداشت و ذخیره‌سازی CO2
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استراتژی توسعه فناوری در حوزه بالادستی نفت و گازعربستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی فرآیند انتقال فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت؛ مطالعه موردی: انتقال فناوری ساخت مته‌های حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی فاکتورهای تأثیرگذار بر اثربخشی انتقال فناوری در سطح صنعت؛ بررسی صنعت نفت کشور و مطالعات تطبیقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آسیب شناسی مدیریت فناوری در حوزه بالادستی نفت و گاز کشور
| [PDF-FA] | [XML] |

چالش ها و راهبردهای خصوصی سازی شرکت ملی حفاری
| [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت سازماندهی و مدیریت موثر مصرف انرژی در کشور
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles