Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1391, Number 98 (2013-2)


مطالعه محیط رسوبی سازند کنگان در چا ه های- A و B میدان پار س جنوبی برمبنای رخساره های سنگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ساخت فضای متخلخل سه بعدی سنگ از تصاویر دوبعدی و با استفاده از آمار چند نقطه ای
| [Abstract-FA] | [XML] |

کنترل صحت داد ه های یک مخرن گاز-میعانی در جنوب ایران به کمک تغییرات ثابت تعادلی(Ki) و نتایج آزمایش های CVD و CCE
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

محاسبه تراوایی در چاه های فاقد مغزه با استفاده از مفهوم واحدهای جریانی هیدرولیکی
| [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی سیال حفاری از نظر میزان هرزروی در یکی از میادین نفتی ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی، طراحی و بهینه سازی عملکرد پمپ الکتر کیی شناور(ESP) نصب شده در کیی از چاه های شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
| [PDF-FA] | [XML] |

فرآیند نفتی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی امکان ذخیره سازی دی اکسیدکربن در حوزه دریای خزر
| [PDF-FA] | [XML] |

اندازه گیری جریان سیال با استفاده از امواج التراسونیک
| [PDF-FA] | [XML] |

رو یکرد اتحادیه اروپا در قبال ذخایر نفت خام و گاز طبیعی آسیای میانه و قفقاز؛ فرصت ها و چالش های پیش روی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارش نشست فنی-تخصصی ارزیابی برنام ههای ازدیاد برداشت و بسته جامع صیانت از مخازن نفت و گاز کشور
| [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت به کارگیری روشهای ازدیاد برداشت در مخازن نفتی و راهبرد شرکت نفت فلات قاره ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

نقش میادین فراساحل در عرضه نفت و گاز جهان
| [PDF-FA] | [XML] |

زمینه ها و دلایل تغییرات عمده در اهداف تولید نف تخام عراق
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ایام الله بهمن 57 و طلیعه افتخارات صنعت نفت کشور؛راه طی شده و افق پیش رو
| [PDF-FA] | [XML] |

طرح های مهر ماندگار شرکت ملی نفت؛ نماد استمرار پیشرفت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles