Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1391, Number 97 (2012-12)


وارون سازی پیش از برانبارش بر روی مخزن ماسه سنگی غار در میدان هندیجان
| [PDF-FA] | [XML] |

محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازندنیور(سیلیورین) در برش مرجع, شرق ایران مرکزی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر دوغاب سیمان مناسب به منظور مقابله با پدیده نفوذ گاز در میادین گازی شرق ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

بسط معادله موازنه مواد برای مخازن نفتی تراکم پذیر زیر اشباع با درنظر گرفتن اثر تراکم پذیری هم دما
| [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد تحلیل درخت خطا در یک واحد تقویت فشار گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

امکان سنجی بازیافت ثانویه نفت به کمک تزریق متناوب آب و گاز امتزاج ناپذیر در یکی از مخازن نفتی ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

فرآیند نفتی
| [PDF-FA] | [XML] |

معرفی شرکت های برتر نفتی جهان؛ شرکت استاندارد اویل
| [PDF-FA] | [XML] |

فرآیند تخمین ذخایر و مقایسه دیدگاه های طبقه بندی منابع هیدروکربوری
| [PDF-FA] | [XML] |

مصاحبه دکتر محبوبی رئیس دانشکده مهندسی نفت دانشگاه امیرکبیر: معرفی اهداف راه اندازی
| [PDF-FA] | [XML] |

فرآیند تولید نرم افزارهای تخصصی در حوزه بالادستی مهندسی صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تحلیل برنامه و عملکرد تولید نفت خام ایران در دهه 1350 خورشیدی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آماری فوران چاه های نفت و گاز در فراساحل
| [PDF-FA] | [XML] |

مهار فوران گاز در میدان ابوذر
| [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل فنی علل وقوع فوران و آتش سوزی در چاه-76میدان بی بی حکیمه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فن آوری های نوین و به کارگیری روش های علمی روزآمد؛ حلقه اصلی زنجیره بهینه سازی صنعت حفاری کشور
| [PDF-FA] | [XML] |

محوریت دانش و مردم در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در شرکت ملی نفت ایران
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles