Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1391, Number 96 (2012-12)


براورد عمیق بهینه مغارهای نمکی ذخیره سازی مواد هیدروکربوری با استفاده از روش های عددی هوشمند
| [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از عمل گرهای پردازش سیگنال در بهبود جدایش تخلخل حفره ای از سایر تخلخل ها
| [PDF-FA] | [XML] |

حساسیت سنجی دقت شبکه های عصبی مصنوعی به کمیت داده های ورودی و مقایسه آن با پیش بینی های ANFTSدر ساخت نمودارهای پتروفیزیکی مصنوعی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آسیب وارده به سازند در اثر انسداد فاز آبی در مخازن گازی
| [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی توزیع نفوذپذیری در یکی از مخازن نفتی ایران با استفاده از روش های زمین آماری
| [PDF-FA] | [XML] |

معرفی و شبیه سازی تلمبه های درون چاهی نصب شده در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
| [PDF-FA] | [XML] |

معرفی انواع روش های فرازآوری مصنوعی
| [PDF-FA] | [XML] |

فراخوان ارسال مقالات تخصصی و سرفصل های ویژه در حوزه بالادستی صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

ساخت و بومی سازی بازدارنده سینتیکی تشکیل هیدرات و ارزیابی میدانی در خط لوله میدان تنگ بیجار
| [PDF-FA] | [XML] |

تجمع مایعات و روش های مایع زدایی در چاه های گاز-میعانی
| [PDF-FA] | [XML] |

قراردادهای خدمات یکپارچه حفاری, رویکردی متفاوت جهت بهبودکارایی
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش بازدید هیات تحریریه نشریه اکتشاف و تولید از جزیره خارگ
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی قابلیت های نرم افزار بومی PVT Pro درپیش بینی خواص سیالات مخازن هیدروکربنی
| [PDF-FA] | [XML] |

معرفی نرم افزار شبیه سازی مخزن شرکت سعودی آرامکو با نام گیگاپاورز
| [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت تولید نر م افزارهای داخلی و معرفی چند نر م افزار تولید شده در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
| [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازهای متداول مخزن در ایران؛ نقاط قوت و ضعف
| [PDF-FA] | [XML] |

تجار ی سازی؛ نقطه عطف دستاوردهای فناوری در صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

شکوه مشارکت ملی در توسعه میادین نفت و گاز با اوراق سلف نفتی
| [PDF-FA] | [XML] |

معرفی و شبیه سازی تلمبه های درون چاهی نصب شده در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
| [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles