Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1398, Number 171 (2019-12)


دوازدهمین نمایشگاه بین المللی فناوری نانو نگاهی به یک رویداد «طرح مسأله » برای حل مشکلات عملیاتی توسط شرکت های نوپا
| [PDF-FA] | [XML] |

کوتاه
| [PDF-FA] | [XML] |

میزگرد تخصصی ماهنامه اکتشاف و تولید در هفته پژوهش
| [PDF-FA] | [XML] |

تولید صیانتی از منابع نفت و گاز: مفاهیم و الزامات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی کارایی و پتانسیل های کاربردی گل‌های حفاری بر پایه نانو ذرات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ازدیاد برداشت با سیلاب زنی آب نمک رقیق و الزامات انجام این روش جهت افزایش درصد بازیافت در لایه‌ی نفتی میدان پارس جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه‌سازی روش‌های ازدیاد برداشت شیمیایی و انتخاب روش مناسب برای یکی از مخازن نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد امواج الکترومغناطیسی و تأثیر آن بربرهم کنش های «سنگ-سیال» و «سیال-سیال» در فرایند ازدیاد برداشت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل‌سازی ریاضی اثر پوسته در چاه‌های حفر شده در سازندهای شکافدار طبیعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی ذخایر نامتعارف شیل گازی در توالی‌های رسوبی «ژوراسیک میانی» تا «کرتاسه‌ی زیرین» در ناحیه‌ی لرستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک جهت تخمین فشار نقطه حباب در یکی از مخازن نفتی جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چینه شناسی رسوبات پالئوزوئیک در ایران مرکزی و زاگرس و ارزیابی پتانسیل هیدروکربوری آنها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

صنعت نفت محرک دانشگاه و یا دانشگاه محرک صنعت نفت؟
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles