Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1392, Number 106 (2013-12)


تخمین عمق آنومالی با استفاده از طیف توان اصلاح شده داده های میدان گرانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه تخمین نرخ نفوذ و بهینه‌سازی پارامترهای حفاری با استفاده از روش شبکه‌های عصبی و روابط تطابقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی مقاومت فشاری تک‌محوره با استفاده از نگاره‌های چاه و تلفیقی از روش‌های هوش مصنوعی در یکی از میادین نفتی جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاهش زمان محاسباتی شبیه‌سازی فرایند تزریق گاز امتزاجی دریکی از مخازن هیدروکربوری کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از روش الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌سازی توزیع گاز به گروهی از چاه‌های نفتی جهت فرازآوری با گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اسیدکاری سازند جهت بهبود بازیافت نفت در یکی از مخازن جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تزریق ماده ExtraFlow DRA در خطوط لوله دو فازی به منظور کاهش فشار یا افزایش ظرفیت خط‌‌لوله
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی منابع انتشار دی‌اکسید‌کربن جهت تزریق در مخازن نفتی به‌منظور ازدیاد برداشت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کنترل پدیده ناپایداری در فرازآوری مصنوعی نفت باگاز، به کمک طراحی و بهره برداری مناسب از چاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی عملکرد سیلاب‌زنی شیمیایی با استفاده از میکرومدل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد  نانوذرات سیلیکا فیوم و اکسید  تیتانیوم جهت بهبود  عملکرد  سیالات حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت مطالعات ژئومکانیک در بخش‌های مختلف صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش‌‌های اصلی مشارکت بخش خصوصی د ر حوزه خد مات فنی حفاری و راهکارهای پیشنهاد ی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

لزوم بازنگری و بازآرایی نظام مد یریت صنعت حفاری د ر ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

راهبردهای پیشنهادی برای ارزیابی مجدد نحوه دستیابی به اهداف برنامه پنجم توسعه صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles