Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1398, Number 169 (2019-10)


خبرهای خوش نفتی در آغاز پاییز
| [PDF-FA] | [XML] |

شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) Key Performance Indicators
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کوتاه
| [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل و بررسی سازوکار مؤسسات گزارش‌دهی قیمت‌ نفت‌خام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه مدل ارزیابی سازندگان داخلی در صنعت نفت ‌و گاز در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی (مورد مطالعه: شرکت بهره‌برداری نفت‌وگاز شرق)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کنترل کیفیت آزمایش ترکیب نفت مخزن با استفاده از سه روش موازنه مولی، نمودارهای هافمن و باکلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه شرایط تزریق و تولید از فضای حلقوی و لوله مغزی و یافتن بهینه‌ترین نقاط تزریق در یکی از مخازن جنوب‌غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهبود روش‌های تعمیر و نگهداری تجهیزات حساسِ مؤثر بر تولید و کاهش زمان‌های توقف تولید با استفاده از روش RCFA
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اندازه‌گیری فاصله بین دو صفحه فولادی با استفاده از پرتو گاما
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه مدل هوشمند سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی به منظور تخمین نرخ نفوذ حفاری در یکی از میادین نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روشی نوین برای انتخاب مته سه کاجه بر اساس پارامترهای ژئو مکانیکی با استفاده از لاگ صوتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعات اکتشافی ژئوشیمیایی سطحی ساختمان مورد مطالعهدر ناحیه دزفول شمالی- بخش اول
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی بهتر نواحی تولیدی در میدان گازی خانگیران با استفاده از مقایسه نمودار قطر سنج1 و اشعه گامای طبیعی سنگ2 برداشت شده در حین حفاری و پس از بهره برداری از چاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ریختگی های سازند سروک در یکی از تاقدیس های نفتی غرب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه فناوری در افزایش ظرفیت تولید
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles