Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1398, Number 165 (2019-6)


شبیه سازی و مدل سازی مخزن نفتی تحت تزریق آب با متلب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی تغییرات تراوایی مخازن کربناته نفتی حین فرایند تزریق و ذخیره سازی کربن دی اکسید با روش تزریق پیوسته: مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدلسازی توزیع اندازه حفرات و تخمین پارامتر تراوایی به وسیله نمودار NMR در یکی از مخازن کربناته جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی تولید یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران از طریق شبیه سازی شبکه یکپارچه تولید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی کارایی، چالش ها و چشم اندازهای اجرای روش حفاری فرو تعادلی در مخازن کربناته جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی استفاده از مخلوط گل سنگین پایه آبی و مگنست تینر به عنوان سیال حائل سیمان کاری لوله های جداری چاه نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رو ش های مرسوم و نوین تعیین حدود برش در مخازن هیدروکربنی و توسعه یک نرم افزار بر اساس آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی ژئوشیمیایی وتوان هیدروکربن زایی سازندهای پابده و گورپی در میدان نفتی گچساران، با استفاده از روش های پیرولیز راک اوَِل و پتروگرافی مواد آلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر پذیری شرکت های نفتی روسیه از تحریم ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تبیین ماهیت فعالیت های پژوهش و فناوری در شرکت های دارای «رقابت پذیری در زمینه فناوری » و «رقابت پذیری با منشاء فناوری » در حوزه بالادستی صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه ازدیاد برداشت از مخازن نفتی با تزریق د ی اکسید کربن همراه با ذخیره سازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

آسیب شناسی قراردادهای EPC و EPCF در صنعت نفت ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی گذرا به تاریخچه قراردادهای نفتی ایران - قسمت دوم
| [PDF-FA] | [XML] |

نشست معارفه سردبیر ماهنامه علمی اکتشاف و تولید برگزار شد.
| [PDF-FA] | [XML] |

حکمرانی خوب در شرکت ملی نفت
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles