Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1397, Number 163 (2019-3)


بررسی آزمایشگاهی مکانیسم های تولید آشام آب کم شور در مخزن کربناته شکافدار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تولید کوپلیمر مقاوم جدید ب همنظور ازدیاد برداشت نفت در مخازن کربناته شکافدار با دما و شوری بالا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی تأثیر هیدروکسید سدیم و کربنات سدیم همراه با سورفکتانت بر ازدیاد برداشت از مخزن نفتی آسماری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین کسر فازی مولفه های جریان چندفازی در لوله های انتقال نفت و گاز با استفاده از چینش پس پراکنش پرتوهای گاما
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدلسازی یک بعُدی و دو بعُدی سیستم نفتی در تعدادی از میادین فارس ساحلی و بررسی توان تولید میا ن لایه های شیلی در سازند کنگان و دالان بالایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل کینماتیکی ناحیه گسل سبزپوشان با استفاده از آنالیز کانی های رسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه نرم افزارهای ژئولاگ و ژئوفریم در تحلیل ساختاری نمودار تصویری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

احداث جزایر مصنوعی امارات، آثار و تبعات آن بر حاکمیت منابع نفت و گاز ایران درخلیج فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بایسته های خاتمه دادن به فعالیت میادین هیدروکربوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر سازوکارها در فرایند ازدیاد برداشت میکروبی نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی کاربردهای فناوری نوین اینترنت اشیا در بخش بالادستی صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فن آوری
| [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به تاریخچه نفت در ایران - قسمت اول
| [PDF-FA] | [XML] |

افتتاح فازهای 13 و 22 تا 24 پار س جنوبی، نمایش توانمندی متخصصان ایرانی
| [PDF-FA] | [XML] |

یاد باد آن روزگارا ن، یاد باد
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles