Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1397, Number 162 (2019-2)


بررسی و شبیه سازی عملکرد تزریق فوم در مخازن شکا فدار و در مقیاس ماکرو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آنالیز حساسیت، طراحی و بهبود فرآیند جداسازی فازی هیدروکربن جامد-مایع توسط هیدروسیکلون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روشی مؤثر و نوین در مهار فوران چا ه های نفت و گاز در زمانی کوتاه با هزینه ای بسیار کمتر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر مشخصات کنده های حفاری بر مقدار هرزروی گل حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رو ش های شبیه سازی گوسی منقطع و چندگوسی منقطع در شبیه سازی محیط های رسوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تطابق سن گچین هنگاری نهشته های الیگوسن و میوسن زیرین بر مبنای چین هنگاری سکانسی در امتداد یک برش ناحیه ای از چاه بینالود- 1 در خلیج فارس تا برش سمیرم در زاگرس مرتفع
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تلفیق نمودارهای ارزیابیک امل مخزنی 1 و داده های حاصل از نمودارگیری از گل حفاری 2 جهت ارزیابی بهتر سنگ مخزن در یکی از میادین گازی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از روش DRP در محاسبه ی خواص پتروفیزیک سنگ مخزن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تدوین ساختار نقشه ی راه فنآوری انرژی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه ی فنآور ی های میان افزار CORBA و OPC UA در سیستم های SCADA حوزه ی نفت و گاز از دیدگاه امنیت و قابلیت همکاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی حفر چاه های افقی با طول زیاد ( ERD )در سراسر جهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر روش های بررسی تولید ذرات سازندی (ماسه) به همراه نقد و کاستی آنها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

تکامل مدل تجاری NOC (شرکت های ملی نفت) به مدل تجاری INOC(شرکت های ملی-بین المللی نفت) توسط پیشرانان
| [PDF-FA] | [XML] |

روایت زنگنه از دستاوردهای نفت در جشن چهل سالگی انقلاب
| [PDF-FA] | [XML] |

جهانی شدن؛ درون مایه ی تاکتیکی تأمین مالی و توسعه ی پایدار بخش بالادستی صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles