Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1397, Number 161 (2019-1)


روش های مدیریت پسماند در عملیات حفاری چا ه های نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی ریسک محیط زیستی آندها در چاه های حفاظت کاتدیک خطوط انتقال گاز استان زنجان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی عملکرد فوم در فرازآوری مایعات تولیدی از چا ه های گازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر فشارهای بهره برداری و عمق احداث مغارهای نمکی برظرفیت ذخیره سازی Toolbox گاز طبیعی با استفاده از نرم افزار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مدل های غنی شدگی آلی در سازندهای شیلی جنوب غرب ایران با استفاده از لا گ های چاه پیمایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین تخلخل با استفاده از نشانگرهای لرز ه ای در یکی از میادین نفتی جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر فعالیت گنبد نمکی درمدان بر روند رسوب گذاری سازند سروک با استفاده از شواهد چینه شناسی و رسوب شناسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پایش تغییرات اشباع شدگی سیالات با استفاده از روش گرانی سنجی 4D با مطالعه موردی روی مخزن دو فازی در جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آینده ازدیاد برداشت در جهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی بر قراردادهای مشارکت در تولید و نقش آن در حوضه خزر جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آمریکا LNG تأثیر نوسانات قیمت گاز بر اقتصاد پروژه های
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر گسترش نانوفناوری در صنعت بالادستی نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

زمستانِ پارس جنوبی، بهارِ رکوردهای کم نظیر
| [PDF-FA] | [XML] |

باز ارزش گذاری مدل تجارت اکتشاف و تولید در ایران ضرورت است
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles