Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1397, Number 160 (2018-12)


توصیف و مدلسازی مخزن کربناته ی شکا فدار با استفاده از شبکه ی ناپیوسته ی شکا ف ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهبود فرآیند جداسازی فازی هیدروکربن جامد- مایع بر اساس مکانیسم هیدروسیکلون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش های اندازه گیری نرخ جریان سیالات چندفازی تولیدی از میادین هیدروکربنی با تمرکز بر چالش های انداز ه گیری سیال تولیدی از یک میدان مشترک گازی حوزه ی خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روشی اصلاح شده برای بهبود برآورد پتانسیل سنگ مادر با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی سری قرمز بالایی یا سری چلکن در یکی از چاه های اکتشافی استان گلستان با استفاده از داده های حاصل از پیرولیز راک-اول و پترو گرافی آلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هیدرات های گازی؛ منابع جایگزین انرژی یا تهدیدهای بالقوه ی جهانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی خصوصیات مخزنی با انجام وارو ن سازی داد ه های لرز ه ای در سازند سروک جهت تخمین تخلخل در یک میدان نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رسوب شناسی و خصوصیات پتروفیزیکی واحد سنگی چلکن در منطقه ی پهنه کلا و چاه- A در شمال کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش افق های جدایشی در سبک چین خوردگی بخش شمالی فروبار دزفول در جنوب باختر ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آینده ی سرویس لوله مغزی سیار در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل روند تکامل اجرای فعالیت های نوآوری فن آورانه در کسب و کار جهانی حوزه ی بالادستی صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نکته ای کلیدی در خصوص لزوم تسریع در ارتقاء جایگاه شرکت ملی نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

دستاوردهای چشمگیر تلاشگران صنعت نفت در فاز- 13 پارس جنوبی
| [PDF-FA] | [XML] |

چالش تاریخی تأمین سرمایه ی جهت توسعه ی پایدار بخش بالادستی صنعت نفت کشور
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles