Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1397, Number 157 (2018-9)


شبیه سازی تزریق متناوب آب و گاز د یاکسید کربن و تاثیر ناخالصی ها در دی اکسید کربن تزریقی به منظور افزایش بازیافت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روش های گرمایی تضمین جریان جهت جلوگیری از رسوب واکس درمیادین دریایی در آب های عمیق
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی اثر پارامترهای موثر بر زمان بندش / پایداری/ گرانروی هیدروژل های بر پایه زانتان درعملیات کنترل تولید آب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر نرخ تخلیه و ترشوندگی بر مکانیزم ریزش ثقلی در تولید ازمخازن شکاف دار طبیعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و مطالعه کاربرد سدیم هگزا متا فسفات به عنوان افزایه کنترل کننده زمان بندش و پخ ششدگی سیمان در چا ه های نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش انواع کانی های رسی در ایجاد مشکلات حفاری و روش های رفع آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از شبکه عصبی تحت نظارت در شناسایی گسل ها و شکستگی های موجود در داده ی لرزه ای سه بعدی متعلق به کیی از میادین نفتی جنوب غرب کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ساختار سازمانی پروژه محور؛ عوامل بحرانی و نکات کلیدی موفقیت درسازمان های پروژه محور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش تغییر ضخامت و چینه شناسی مکانیکی گروه فارس در چین خوردگی تاقدیس جریک، فروافتادگی دزفول شمالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی مقایسه ای قابلیت های غیرکارکردی کارایی و دستر س پذیری در فنآور ی های میان افزار CORBA و OPC UA در سیستم های SCADA حوزه نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین در صنعت حفاری فراساحل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تولید نفت شیل آمریکا و نقش آن در بازار نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

"گردآوری اطلاعات فنی میادین هیدروکربنی؛ آنچه هست، آنچه باید باشد (بخش دوم: ابعاد مدیریتی)"
| [PDF-FA] | [XML] |

حرکت در مسیر توسعه پایدار با امضای دو قرارداد جمع آوری گازهای مشعل
| [PDF-FA] | [XML] |

خطای محاسبه در حذف نفت ایران
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles