Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1397, Number 156 (2018-8)


استفاده از الگوریتم شبکه ی عصبی جهت پیش بینی تراویی در یکی از مخازن کربناته ی جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه ی مقایسه ای و آزمایشگاهی مواد شیمیایی مختلف در ازدیاد برداشت؛ تغییر ترشوندگی مخازن نفتی ماسه سنگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

محاسبه ی پروفایل فشار در یکی از خطوط انتقال گاز با استفاده از نرم افزارهای (OLGA, PIPESYS) و صحت سنجی نتایج از طریق مقایسه با داده های واقعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر استفاده از کربنات کلسیم بر هرزروی گل حفاری سازند آسماری در میدان مارون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی توان هیدروکربن زایی رسوبات ژوراسیک بالایی-کرتاسه ی پایینی در غرب کپه داغ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد روش های سنجش از راه دور جهت شناسایی یکی از میادین نفتی جهت بهینه سازی عملیات لرزه نگاری سه بعدی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین خواص پتروفیزیکی میدان نفتی بزرگی واقع در جنوب غرب ایران با استفاده از داده های چاه نگاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سازمان کشورهای صادرکننده ی نفت (اوپک) و سازمان تجارت جهانی؛ ادغام نفت در نظام تجارت جهانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مخاطرات روانی-اجتماعی کار اقماری در بخش فراساحل صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ترمینال های دریایی واردات LNG؛ فرصت ها و چالش ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

معاون وزیر نفت در امور نظارت بر منابع هیدروکربوری؛ماهنامه ی اکتشاف و تولید بستر مناسبی برای انتشار و تحلیل پژوهش های علمی فراهم کرده است
| [PDF-FA] | [XML] |

چهارسکوبارگیری می شوند؛حرکت شتابان در مسیر توسعه ی پارس جنوبی
| [PDF-FA] | [XML] |

گردآوری اطلاعات میادین هیدروکربنی؛آنچه هست،آنچه باید باشد(بخش اول:ابعاد فنی)
| [PDF-FA] | [XML] |

اراده ی معطوف به قدرت؛ تنها سیاست مقابله با قدرت
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles