Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1397, Number 155 (2018-7)


ارائه مدل تجربی به کمک رگرسیون به منظور تخمین نرخ نفوذ مته و بررسی آن با مدل بورگوین و یانگ (مطالعه موردی 17 حلقه چاه در میادین نفتی و گازی جنوب و جنوب غرب ایران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انجام فرایند غربالگری و انتخاب پارامترها در تطابق تاریخچه با استفاده از رویکرد نوین انتخاب ویژگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد دوربین های درون چاهی در صنعت بهره برداری و حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی چالش های ناشی از افزایش نسبت گاز به نفت تولیدی در مخازن نفتی با تمرکز بر تأثیر آن روی ناپایداری جریان: مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر پارامترهای حفاری بر نرخ نفوذ مته در چاه های عمودی و زاویه دار با در نظر گرفتن سازندهای مختلف در میدان گازی پارس جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کنترل محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنزی بر ویژگیهای پتروفیزیکی سازند فهلیان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر فرایندهای دیاژنتیکی بر روی کیفیت مخزن آسماری در میدان نفتی A
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه میکروسکوپی وضعیت سیمان شدگی سازند مخزنی سروک در میدان آزادگان جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تبدیل گاز طبیعی به مایع(GTL)؛ مروری بر تکنولوژی، پروژه ها، اقتصاد و آینده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توسعه و تدوین مدل تعیین سطح بهینه تولید نفت خام و گاز غنی بر اساس فاکتورهای فنی و زمین شناسی و عناصر قراردادی در پروژه های نفت و گاز ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر بخش های توسعه در زنجیره ارزش اکتشاف و تولید ایران به همراه آنالیزفرصت-تهدید
| [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت واکاوی چالش های صنعت نفت در ماهنامه اکتشاف و تولید
| [PDF-FA] | [XML] |

رونق فعالیت پیمانکاران ایرانی با اجرای 6 میلیارد دلار طرح های نگهداشت و افزایش تولید
| [PDF-FA] | [XML] |

واقیعیت داستان پول نفت بعد از برجام
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles