Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1397, Number 153 (2018-5)


شبیه سازی فرآیند سیلاب زنی ASP به منظور افزایش بازیافت نفت در مخازن نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت آب تولیدی در شرکت های نفتی (مطالعه موردی شرکت شل)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عارضه یابی علل خرابِی المان های فیلتر گاز ترش ورودی واحد شیرین سازی یکی از کارخانجات فرآوری گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر تزریق آب هوشمند و آب با شوری کم در سنگ های کربناته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد تست های ردیاب تک چاهی و بین چاهی در پایش و ارزیابی عملکرد پروژه های ازدیاد برداشت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پالینواستراتیگرافی و پالئوبایوژئوگرافی نهشته های کربونیفر پیشین در جنوب غرب ایران (خلیج فارس)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهبود کیفیت داده های میدان نفتی سه قنات با استفاده از یک روش آماری پایدار با نقطه شکست بالا برای پردازش داده های مگنتوتلوریک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جدایش واحدهای زمین شناسی با تهیه نقشه ژئومورفولوژی به کمک تصاویر رادار روزنه مصنوعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از ترکیب نشانگره ای لرزهای در شبکه عصبی مصنوعی جهت شناسایی دودکش گازی در یکی از میادین خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پایداری دیواره چاه با داده های ژئومکانیکی به روش تبدیل موجک پیوسته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین میزان استخراج بهینه از مخازن نفتی و گازی در پروژه های بالادستی (با رویکرد منطق فازی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش ها و راهکارهای توسعه بیمه در بخش بالادستی صنعت نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چگونگی رفتار با هزینه های توسعه اظهاری پیمانکار در زمان مذاکره در چارچوب قراردادهای جدید نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

آسیب شناسی زنجیره ارزش بالادستی نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

راهکارهای موثر جهت حفظ ایمنی الکتریکی کارکنان در دکل های حفاری و اکتشاف نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

پایان خوش سال با امضای قرارداد توسعه چهار میدان نفتی
| [PDF-FA] | [XML] |

نشست هم اندیشی هیات تحریریه ماهنامه اکتشاف و تولید
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی برخی از موانع مهم مذاکراتی در مدل جدید قراردادهای IPC
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles