Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1396, Number 151 (2018-2)


بررسی خواص بین سطحی اسفالتین در میان رویه آب و نفت مصنوعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی اثرفشار بخار ازدیادبرداشت از مخازن نفت سنگین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تشکیل هیدرات گازی در خطوط لوله گاز با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حفاظت فنی خط لوله انتقال جریان سه فازی گاز ترش میعان معکوس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد پلاسما در صنعت حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش های تخمین حجم شیل در سازندهای مخزنی هیدروکربنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش های هم عمق سازی داده های مغزه و نمودارهای پتروفیزیکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بیوزون بندی رسوبات کربونیفر براساس پالینو مورف ها و روزن بران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انتقال فناوری چالش ها و موانع و راه های ارتقای صنعت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به حوزه های مهم در زنجیره ارزش اکتشاف و تولید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

وضعیت بازار و کاربرد فن آوری شکافت هیدرولیکی در مخازن هیدروکربوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی صحت نتایج گزارش های دریافتی از آزمایشگاه های PVT
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

پژوهش و فناوری وزارت نفت دربیان معاون محترم وزیر نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

افزایش طول عمر پمپ های درون چاهی با راندن توری در یکی از میادین شرکت نفت فلات قاره ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

آنچه در رگ سفید محقق شد
| [PDF-FA] | [XML] |

توسعه گام به گام شرکت ملی نفت به سبک نروژ
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles