Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1396, Number 149 (2017-12)


مطالعه و بررسی توالی های ماسه شیلی لای های در میدان نفتی اهواز با استفاده از روش نمودارهای مربعی با رزولوشن بالا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش های بهینه سازی و افزایش بازده اسیدکاری در مخازن هیدروکربنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر واکنش های شیمیایی حاصل از تزریق1 گاز بر رفتارسنگ مخزن و پوش سنگ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر تمیزکاری چاه بر نرخ نفوذ حفاری با استفاده از نرم افزار شبیه ساز حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین الکتروفاسیس 6های مخزن A در یکی از میادین نفتی ایران با استفاده از روش MRGC
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه برانبارش سطح بازتاب مشترک دورافت مشترک و فیلتر فرکانس-عددموج در تضعیف نوفه زمین غلت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بایوستراتیگرافی سازند آب تلخ در برش چینه شناسی مراوه تپه در غرب حوضه کپه داغ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی بیوزون های نانوفسیلی سازندهای سرچشمه و سنگانه در برش یزدان آباد در مقایسه با برش قلعه زو (حوضه کپه داغ)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

یک دهه پژوهش در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه شرایط عمومی پیمان صنعت نفت و نشریه-4311 سازمان مدیریت و برنامه ریزی و راهکارهای رفع نواقص و مشکلات آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش ها و ریسک های صنعت حفاری فراساحل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی کاربردهای فن آوری واقعیت مجازی در صنایع نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبارفناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

تکنولوژی اکتشاف آب‎های عمیق در خدمت توسعه خزر/ مطالعات نروژی‎ها آغاز شد
| [PDF-FA] | [XML] |

راهبری ساختارهای سایه مدلی چابک و پویا در توسعه امور بالادستی
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles