Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1396, Number 148 (2017-11)


پیش بینی ضریب نفوذ مولکولی گاز در نفت خام با استفاده از مدلسازی شبکه های عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و مقایسه ی روند افزایش تولید با عملیات اسیدکاری در یکی از میادین جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

 بررسی تجربی اثر اضافه کردن نانو ذرات بر لزجت، خاصیت قلیایی و چگالی گل حفاری پایه آبی 
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پهنه بندی حساسیت زمین لغزش در محدوده ی سایت حفاری چاه A با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل‬ سازی سه ‬بعدی زمین‬ شناسی سازندهای ایلام و سروک دریکی از میادین نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ژئوشیمیایی نفت مخزن گدوان در میادین منطقه ی دشت آبادان؛ جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توصیف گسل هندیجان-ایذه با استفاده از داده های لرزه نگاری دوبعدی، داده های زمین لرزه و اطلاعات زمین شناسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه ی هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی در تأثیر آن بر کارکنان شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

 الزامات تحقق سیاست های برنامه ی ششم توسعه در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز 
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه، نقش و آثار محرمانگی اطلاعات و داده ها در قراردادهای بالادستی نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی اقتصادی استفاده از گازهای همراه میادین نفتی با سناریوهای مختلف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

راهبردهای توسعه ی در صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

برآورد هزینه طرح ها و پروژه ها
| [PDF-FA] | [XML] |

 بخش خصوصی قوی با توان سرمایه گذاری و توسعه در بخش بالادستی در انتظار صنعت نفت ایران 
| [PDF-FA] | [XML] |

نفت شمال، امنیت، توسعه و اقتصاد؛ بازی بزرگ جدید
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles