Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1396, Number 147 (2017-10)


تأثیر پیکربندی لوله بر انتشار شعله مخلوط های گازی هیدروژن و هیدروکربنی در یک حجم ثابت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد شبکه های عصبی و الگوریتم های ژنتیک در پیشبینی و بهینه سازی فرآیند نمک زدایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل سازی عملکرد تولید چاه نفت با استفاده از مدل چشمه-خط
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر میزان هم ترازی چشمه و آشکارساز بر روی عملکرد سیستم اسکن گامای برج تقطیر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه شیل های و مارن های سازند داریان و پیشنهاد زبانه گرو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگرشی برگستره روش های تخمین مقدار کل کربن آلی، از روابط تجربی تا محاسبات هوشمند ترکیبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل سازی مکانی اکتشافات مناطق نفتی با الگوریتم های هوشمند در GIS
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

واهمامیخت کور چندکاناله داده لرزه ای بر مبنای تُنُکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه روش های مالی در قراردادهای نفتی: رویکرد کوشش های موفق و بهای تمام شده کامل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی پایلوت ازدیاد برداشت- چالش ها و راهکارها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اعمال کُد مدیریت ایمنی بین المللی بر واحدهای حفاری متحرک فراساحلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نقش مراکز علم و فناوری در توسعه صنعت نفت با تمرکز بر ادبیات نظام ملی نوآوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

بازیافت 95 درصدی گاز مشعل پالایشگاه دوم پارس جنوبی با استفاده از فناوری روز دنیا، فناوری در خدمت محیط زیست
| [PDF-FA] | [XML] |

شرکت ملی حفاری ایران ... شاید تولدی دیگر در سایه برنامه ریزی استراتژیک
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles