Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1396, Number 146 (2017-9)


کاربردها و فرآیند شبیه سازی کوپل مدل ژئومکانیک و دینامیکی مخزن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اندازه گیری کسر فازی در مخلوط آب-گازوئیل با استفاده از چگالی سنج گاما در تلفیق با دو مکانیزم همگن سازی متفاوت استاتیک و دینامیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیشگیری از تشکیل هیدرات گازی توسط میدان مغناطیسی در ازدیاد برداشت از مخازن نفتی با استفاده از روش فرازآوری با گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پایداری چاه و تعیین بازه ی وزن گل حفاری با استفاده از روش NYZA در یکی از میادین نفتی جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اکتشاف نفت و گاز بر مبنای 1Play؛ نگاهی نو به موضوعی کهن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از الگوریتم نقشه های خودسازمانده1 جهت شناسایی رخساره های کانالی در یکی از میادین نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه و بررسی فشار سیال منفذی و فشار شکست سازندهای مخزنی؛(مطالعه ی موردی: گروه دهرم در ناحیه ی فارس)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی نو به اهمیت جمع ‌آوری و کاربرد داده های فنی در صنایع بالادستی نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش های نظام حقوقی- قراردادی حاکم بر موافقت نامه های توسعه ی یکپارچه در میادین مشترک؛ مطالعه ی تطبیقی قراردادهای نفتی دریای شمال و خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دریای خزر، گل آلود ادعاهای همسایه های تازه؛ درآمدی بر مواضع دول ساحلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت مخزن؛ بایسته ی فراموش شده
| [PDF-FA] | [XML] |

نخستین تفاهم‎نامه ی خدمات نوسازی پس از برجام امضاء شد؛ ژاپنی‎ها در مسیر نوسازی تأسیسات دریایی ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد نقشه برداری در عملیات برداشت داده های لرزه نگاری
| [PDF-FA] | [XML] |

استراتژی مدیریت مخازن هیدروکربنی؛ بزنگاه تحولات سیاسی تاریخ معاصر
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles