Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1396, Number 145 (2017-8)


بررسی و مقایسه مدل های ریزش ثقلی آزاد به منظور پیشبینی نمودار تولید در شرایط مختلف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی کنترل آب تولیدی با استفاده از تکمیل های مرسوم و دوگانه در مخازن همگن و ناهمگن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی سیستم دینامیکی همگن ساز و کاربرد آن دراندازه گیری درصد حجمی مخلوط دوفازی آب-گازوئیل با استفاده از تکنیک تضعیف باریکه گاما
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل ارتباط شاخص تولید و دبی چاه ها با هرزروی سیال حفاری در مخزن آسماری یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر پارامترهای اثرگذار در مطالعات تجربی و دینامیک سیالات محاسباتی حمل کنده های حفاری در فضای دالیزی چاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه هندسه چین خوردگی و نقش افق گسسته میانی دشتک بر ساختمان گشتاسب (ناحیه فارس داخلی _ زاگرس)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی گرادیان فشار شکست سازند با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک در یکی از میدان های اکتشافی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی ژئوشیمیایی سیستم هیدروکربوری میادین سعادت آباد و سروستان(ناحیه ی فارس داخلی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر کاربرد امواج فراصوت در صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی وضعیت افزایش ضریب بازیافت و ازدیاد برداشت در میادین نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش جاسک در افق آینده ایران با تکیه بر انرژی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل قرارداد توسعه بخش فرا ساحل فاز -11 پارس جنوبی
| [PDF-FA] | [XML] |

مدل جدید قراردادهای نفتی به فاز 11 پارس جنوبی رسید/تکنولوژی روز در اختیار ایرانی ها
| [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت اعمال بنگاه داری اقتصادی نوین در صنایع بالادستی نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

افزایش بهره وری در سایه مدیریت اطلاعات
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles