Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1396, Number 143 (2017-6)


بررسی عوامل موثر بر اختلاط در فرایند جایگزینی گاز پایه با گاز خنثی در یک مخزن ذخیره سازی زیر زمینی گاز طبیعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین ضریب انتقال حرارت میان یک سطح غوطه ور و بستر سیال شده گاز- جامد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر شکاف اسیدی بر IPR چاه های افقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اعمال الگوی برداشت گسترش یافته نامتقارن در عملیات لرزه نگاری سه بُعدی یکی از میادین نفتی جهت بهبود کیفیت داده ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل سازی سه بعدی داده های گرانی منطقه دهنو به روش زمینآماری کوکریجینگ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روند مهاجرت نمک و مارن در سازند گچساران در میدان آغاجاری با استفاده از مدل سازی لرزه ای و تکتونیک نمک در حوضه خلیج فارس و میدان پارس جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رخساره ها و محیط های رسوبی سازند تیرگان در برش چینه شناسی بیگان، کپه داغ غربی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گام های اساسی جهت تبدیل شدن به یک شرکت اکتشاف و تولید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش های استات اویل در مسیر توسعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه تفکر خلاق در اکتشاف منابع نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به نمایشگاه بین المللی صنعت نفت؛ برگ بیست و دوم ورق خورد
| [PDF-FA] | [XML] |

مطالعات فشار منفذی و کاربرد آن در حوضه خزر جنوبی با استفاده از سرعت های لرزه ای
| [PDF-FA] | [XML] |

مهندسی توسعه اقتصاد بالادستی، مهندسی یک زیست موجود
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles