Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1391, Number 94 (2012-11)


بررسی پتانسیل افزایش تولید در میادین نفتی جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی مدت زمان مانده‌یابی به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [XML] |

آشکار‌سازی نواحی گازدار با استفاده ازروش تبدیل زمان- فرکانس محلی
| [Abstract-FA] | [XML] |

مطالعه و ارزیابی تزریق پیوسته آب و گاز1 و تزریق متناوب آب و گاز2 و مقایسه آن با تزریق گاز در یکی از مخازن نفتی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
| [Abstract-FA] | [XML] |

ساخت مدل استاتیک و دینامیک یکی از میادین نفتی خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [XML] |

مطالعه و شبیه‌سازی پتانسیل تزریق دی‌اکسیدکربن در یکی از مخازن نفتی شکاف‌دار ایران
| [Abstract-FA] | [XML] |

پیش‌بینی سرعت‌های برشی و تراکمی با استفاده از سیستم‌های هوشمند
| [Abstract-FA] | [XML] |

عملیات انگیزش چاه‌های نفت و گاز به وسیله حلال زایلن؛ بررسی اثرات زیست‌محیطی و ارائه جایگزین
| [Abstract-FA] | [XML] |

روش نوین سنجش مبادلات نفتی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بهینه‌سازی شتاب الک‌های حفاری برای بهبود جداسازی خرده‌های حفاری
| [Abstract-FA] | [XML] |

روندهای نوظهور و چشم‌انداز در حال تغییر بازار انرژی جهان
| [Abstract-FA] | [XML] |

ضرورت‌های مطالعه یکپارچه حوضه رسوبی دشت آبادان (غرب کارون)
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی واقع‌بینانه ظرفیت تولید نفت خام عربستان سعودی در افق 2020
| [Abstract-FA] | [XML] |

اقتصاد مقاومتی و مردمی‌سازی اقتصاد راه برون‌رفت از چالش‌های صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [XML] |

پایداری در توسعه تولید نفت و گاز از جاده HSE می‌گذرد
| [Abstract-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles